szukaj:
  Szukaj
Statut
Regulamin
 Instrukcja obsługi  Rejestr zmian 
Akty prawne » Statut

STATUT
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, zwane dalej „Regionalnym
Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2.
Siedziba i obszar działania


§ 2

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kalisz.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest: powiat jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki i turecki oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Konin, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.

3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

 

Rozdział 3.
Cele i zadania


§ 3

Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki
oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.


§ 4

Do zadań Regionalnego Centrum należy:


1) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
2) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
3) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
4) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
5) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
6) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 5

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:


1) innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
2) innymi podmiotami leczniczymi;
3) instytutami badawczymi;
4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
5) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
6) fundacjami.


Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna


§ 6

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Organizacyjnych.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjno- Organizacyjnych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.


§ 7

1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Koninie;
2) Terenowy Oddział w Krotoszynie;
3) Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim;
4) Terenowy Oddział w Ostrzeszowie;
5) Dział Dawców i Pobierania;
6) Dział Laboratoryjny;
7) Dział Preparatyki i Ekspedycji;
8) Dział Zapewnienia Jakości;
9) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
10) Sekcja do Spraw Promowania Honorowego Krwiodawstwa;
11) Sekcja do Spraw Zaopatrzenia i Transportu;
12) Sekcja Rachunkowo-Budżetowa;
13) Sekcja Służb Pracowniczych;
14) Sekcja Techniczna;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Systemów Informatycznych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa


§ 8

1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Regionalne Centrum prowadzi wydzieloną działalność w zakresie:

1) usług świadczonych przez laboratoria Regionalnego Centrum;
2) wynajmu lub dzierżawy nieruchomości;
3) magazynowania i przechowywania;
4) usług transportowych wyspecjalizowanymi pojazdami.

4. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy
Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

8. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

« powrót    
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Marek
Osoba, która wprowadziła dane: Maciej Marek
Data wytworzenia informacji: 2007-02-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-02-19 14:42:59
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 12:41:27

Rejestr zmian dla tego dokumentu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 62-800 Kalisz ul. Kaszubska 9
e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl